MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

            ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนานชาติ International Conference on Globalization of Traditional Medicine ในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่การวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และได้มีการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา เพื่อให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับนักลงทุนในการนำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน    เชิงพาณิชย์ต่อไป

            ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่ง   ผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๙๑-๖๘๒๗ หรือ ๐๘-๓๘๖๐-๕๑๑๔  โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพทย์ เป็นผู้ประสานงาน

 27 ส.ค. 2561


Back to content