MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ ๑๐

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในหัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑         ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนองค์กรท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

            ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้  โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ ๐ ๗๖๕๒ ๓๐๙๔-๗ ต่อ ๗๔๑๐ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://seminarresearch.pkru.ac.th

 27 ส.ค. 2561


Back to content