MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2561

      สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความร่วมมือกันในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ในกลุ่มเรื่อง อาหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนา พืชไร่ พืชสวน ผัก ผลไม้ ในภูมิภาค (เหนือตอนล่าง) เป็นต้น โดยโครงการวิจัยจะต้องประกอบไปด้วย

(๑) มีความร่วมมือของ ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่

(๑.๑) ภาครัฐ

(๑.๒) ภาคเอกชน

(๑.๓) สถาบันการศึกษา

(๒) เป็นการวิจัยที่มีขั้นตอนการพัฒนา ได้แก่

(๒.๑) การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

(๒.๒) การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

(๒.๓) การวิจัยเชิงนโยบาย

(๓) มีการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัย 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ไม่จำกัดงบประมาณในการขอทุนวิจัยแต่ละโครงการนักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบฟร์อมงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

๓. แบบ Flowchart จำนวน ๑ ชุด

๔. หนังสือแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๑ ชุด

๕. ปัญหา ประเด็นที่ต้องพัฒนาและแนวทางการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

๖. สรุปรายละเอียดโครงการเพื่อขอส่งกรรมธิการ สวก. จำนวน ๑ ชุด

๗. สรุปองค์ประกอบตามเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด

     โดย ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. มาที่ E-mail : dra@nu.ac.th หรือ กองบริหารการวิจัย งานวิเคราะห์โครงการแหละแหล่งทุน ชั้น ๑ อาคารเอกาทศรถ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ และนายวัฒนา หมึกสม เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕ ๙๖๘ ๖๑๔ http://www.research.nu.ac.th  ปิดรับข้อเสนอ 10 กรกฏาคม 2561

 29 มิ.ย. 2561


Back to content