MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561

              มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 เพื่อเป็นความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาวิทยาการสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ และการนำเสนองานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์
              ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/nces2018

 22 พ.ค. 2561


Back to content