MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน 253 ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ บัณฑิตวิทยาลัย ถนนสุโขทัย ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000บาท ลงทะเบียนผ่าน QR CODE ตามเอกสารแนบ หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-2417191-5 ต่อ 4123,4151

ไฟล์เอกสาร
 17 มี.ค. 2563


Back to content