MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/    หรือตาม QR CODE   ในไฟล์แนบ กำหนดส่งผลงานนำเสนอภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ไฟล์เอกสาร
 10 มี.ค. 2563


Back to content