MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมและการลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่่ http://neuinc2020.neu.ac.th หรือแสกน QR CODE ตามเอกสารแนบ ได้จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

ไฟล์เอกสาร
 10 มี.ค. 2563


Back to content