MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) รอบที่ 2/2561

                  ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

                   ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

                   ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/233-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11961-industrial-academic-research-fellowship-program-irf-rnd-2-2561

ไฟล์เอกสาร
 20 มี.ค. 2561


Back to content