MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสาร โดยได้สนับสนุนงบประมารอุดหนุนฯ จำนวน 4 ทุนเพื่อจัดทำวารสาร Social Science Asia ปีที่ 6 จำวน 4 ฉบับๆละ 200,000 บาท ผู้สนใจสามารถขอรับทุน ได้ที่

ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 

ไฟล์เอกสาร
 28 ก.พ. 2563


Back to content