MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการราชวิจัยครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-15 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดการเปิดรับบทความตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://runirac2020.chandara.ac.th/index.php 

ไฟล์เอกสาร
 28 ก.พ. 2563


Back to content