MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายหลักสูตรและการสอน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่า่งวันที่ 25-26 เมษายน 2563 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ส่งผลงานได้ที่ อีเมล์ graduate@sru.ac.th  สอบรายละเอียดเพิ่มที่ ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 077913381

ไฟล์เอกสาร
 21 ก.พ. 2563


Back to content