MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดทำวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งได้รับการประเมินคุณภาพและรับรองว่าอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 2 วารสารจึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/truhusocjo/index

ไฟล์เอกสาร
 18 ก.พ. 2563


Back to content