MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำวารสาร วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารผ่านการประเมินคุณภาพ TCI ฐาน 2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าตีพิมพ์ 

รายละเอียดที่  https://research.dru.ac.th/h-journal/indwx.php หมายเลขโทรศัพท์ 028901801 ต่อ 1801 ต่อ 2142

อีเมล์ journal.human@dru.ac.th 

ไฟล์เอกสาร
 17 ก.พ. 2563


Back to content