MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน (Talent Mobility)

              ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. (โดย โครงการ พวอ.) สวทน. (โดยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน, Talent Mobility) และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. และ สวทน. กำหนด

               ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/233-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/rri/11962-industrial-academic-research-fellowship-program-irf-under-talent-mobility-project-2561

ไฟล์เอกสาร
 19 มี.ค. 2561


Back to content