MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร "วารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์" จึงประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ มีกำหนดออก 3 ปักษ์คือ มกราคม ถึง เมษายน  พฤษภาคม ถึง สิงหาคม และ กันยายน ถึงธันวาคม โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์จะได้รับรางวัล และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ http://fms.vru.ac.th/journal_Management/ หรืออีเมล์ management@vru.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 31 ม.ค. 2563


Back to content