MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2563 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2563 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 19-2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/a/kku.ac.th/kvac2020/

ไฟล์เอกสาร
 29 ม.ค. 2563


Back to content