MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ฯครั้งที่ 7 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความฯ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.psaku.org  และนายสุทัศน์  แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม                              อีเมล์ arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94

ไฟล์เอกสาร
 16 ม.ค. 2563


Back to content