MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยา่ลัยนเรศวร ดำเนินการจัดทำวารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดวารสารได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnuks

ไฟล์เอกสาร
 12 ธ.ค. 2562


Back to content