MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน และติดตามรายละเอียดที่  http://ird.stou.ac.th/stouconference ไดด้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร
 12 ธ.ค. 2562


Back to content