MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร.02-7632752 และ 02-7632704

ไฟล์เอกสาร
 12 ธ.ค. 2562


Back to content