MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2563

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ปี 2563 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม

ไฟล์เอกสาร
 29 พ.ย. 2562


Back to content