MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งผลงานเข้านำเสนอได้จนถุงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

ดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019/

ไฟล์เอกสาร
 15 พ.ย. 2562


Back to content