MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ เข้าร่วมส่งบทความเข้าตีพิมพ์รายละเอียดที่ http://www.kps.ku.ac.th/journal

ไฟล์เอกสาร
 1 พ.ย. 2562


Back to content