MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน

กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์กำแพงแสน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ  สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.kps.ku.ac.th/journal 

ไฟล์เอกสาร
 1 พ.ย. 2562


Back to content