MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563  ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย โดยเปิดรับบทคัดย่อถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lac2020/

ไฟล์เอกสาร
 16 ต.ค. 2562


Back to content