MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมส่งเสริมงานวิจัย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมส่งเสริมงานวิจัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย ต่างๆในปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ หรือ www.rpa.or.th

ไฟล์เอกสาร
 16 ต.ค. 2562


Back to content