MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและวิเคราะห์ค่างาน

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานและวิเคราะห์ค่างาน ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 3 หลักสูตรรายละเอียดที่ http://umdc.tsu.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 16 ต.ค. 2562


Back to content