MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 10

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://conference.sct.ac.th/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร
 7 ต.ค. 2562


Back to content