MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ 2563

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ 2563 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดและลงทะเบียนที่ http://symposium.payup.ac.th/sympos_formadd.html 

ไฟล์เอกสาร
 24 ก.ย. 2562


Back to content