MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 th AUAP Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 th AUAP Annual Conference 2019 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://auap2019.nu.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 20 ก.ย. 2562


Back to content