MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.mangtconference.in.th  Email: conf@mangtconference ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ไฟล์เอกสาร
 20 ก.ย. 2562


Back to content