MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ขอเชิญอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน 

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://fms.vru.ac.th 

ไฟล์เอกสาร
 18 ก.ย. 2562


Back to content