MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 2 เรื่อง

1. รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

2. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม

download file ได้จาก www.mua.go.th 

ไฟล์เอกสาร
 9 ก.ย. 2562


Back to content