MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12"

ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ "รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" 6-8 พฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://conference2.sgtech.nu.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 9 ก.ย. 2562


Back to content