MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)

ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.trc.or.th ได้ตั้งแตเดือน สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์เอกสาร
 9 ก.ย. 2562


Back to content