MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยดานนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมสัมมนา "Agtech.AI Connect"

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิจัยดานนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมสัมมนา "Agtech.AI Connect" วันที่ 10 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม E-mail : montha@nia.or.th

ไฟล์เอกสาร
 27 ส.ค. 2562


Back to content