MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 29-30 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค www.facebook.com/arm.red.94

ไฟล์เอกสาร
 13 ส.ค. 2562


Back to content