MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2562 เรื่อง "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม" 12-13 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ส่งผลงานตามรายละเอียดได้ทาง

http://research.dru.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 8 ส.ค. 2562


Back to content