MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 "ฟื้นคินจิตวิญญาณทวารวดี"

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 "ฟื้นคินจิตวิญญาณทวารวดี" 1 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://forms.gle/7auNJYvFw1KjWZGP6 

ไฟล์เอกสาร
 8 ส.ค. 2562


Back to content