MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562

          การยางแห่งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ผู้ที่สนใจสามารถเสนองานวิจัย ที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท. ประกอบด้วย

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมข้อเสนองานวิจัยได้ที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย E-mail : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.raot.co.th/ewt_news.php?nid=6403&filename=index

           

 13 มี.ค. 2561


Back to content