MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562

28-29 พฤศจิกายน 2562  ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : thaivcml2019@tbs.tu.ac.th 

ไฟล์เอกสาร
 31 ก.ค. 2562


Back to content