MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 1438

ไฟล์เอกสาร
 26 ก.ค. 2562


Back to content