MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2562

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2562

1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน 22-23 สิงหาคม 2562

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ 4-6 กันยายน 2562

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 10-11 กันยายน 2562

4. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม 17-18 กันยายน 2562

สามารถวมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ "สมาคมส่งเสริมการวิจัย" หรือ www.rpa.or.th

ไฟล์เอกสาร
 26 ก.ค. 2562


Back to content