MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ 19-21 มิถุนายน 2562

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม 27-28 มิถุนายน 2562

ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและสมัครเข้ารับการอบรม www.rpa.or.th

ไฟล์เอกสาร
 13 มิ.ย. 2562


Back to content