MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในหัวข้อ "ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ตามหลักพุทธศาตร์ พัฒนาชาติอย่างมั่นคง ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rec.mbu.ac.th และสแกน QR Code สำหรับผู้ที่สนใจ มีความประสงค์ส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์มาที่ E-mail: mburec.nc2019@gmail.com ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ไฟล์เอกสาร
 10 มิ.ย. 2562


Back to content