MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนอุดหนุนทุนวิจัย สำหรับโครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มเรื่องการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ที่มีลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการงานวิจัยแบบบูรณาการสหสาขาวิชา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตอบวัตถุประสงค์ของงานที่เป็นลักษณะท้าทาย อันจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่เป็นแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชนของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ลงวันที่ 28 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น

           ผู้สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2158

 13 มี.ค. 2561


Back to content