MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซด์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/cast

ไฟล์เอกสาร
 6 มิ.ย. 2562


Back to content