MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 เรื่อง "โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต" เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด เผยแพร่ สร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สมัครเข้าร่วมและส่งผลงาน รายละเอียดต่างๆ และติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่ www.aimhc.dmh.go.th 

ไฟล์เอกสาร
 6 มิ.ย. 2562


Back to content