MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงานการวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาที่งระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th

ไฟล์เอกสาร
 6 มิ.ย. 2562


Back to content