MENU
Go to content
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3  ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรุ้ และสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http:/www.ili.rmutt.ac.th/

ไฟล์เอกสาร
 8 พ.ค. 2562


Back to content